top of page

Privacy Reglement

Wij geven om uw privacy

Het longcentrum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het longcentrum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Mocht u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in meer algemene zin, vragen hebben of hierover contact met ons wenst op te nemen dan kunt u telefonisch of via de mail contact op nemen met Ruda Korsten via 071-576 98 27.

 

Welke gegevens brengen wij in kaart? (Privacyverklaring)

Op basis van de behandelovereenkomst worden gegevens van u vastgelegd. Door het aangaan van de behandelovereenkomst gaat u akkoord met de manier waarop het longcentrum uw gegevens verwerkt zoals beschreven is in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen d.w.z. patiënten en zorgverleners te respecteren.

Het longcentrum brengt de volgende gegevens van u in kaart als u bij ons binnenkomt voor een behandeltraject:

Persoonlijke gegevens

·         BSN (wettelijk verplicht)

·         Identificatie - Document type en nummer (wettelijk verplicht)

·         Geslacht (wettelijk verplicht)

·         Geboorte datum (wettelijk verplicht)

·         Achternaam (wettelijk verplicht)

·         Voorletters (wettelijk verplicht)

·         Voornaam

·         Adres gegevens

·         E-mail

·         Telefoonnummer

·         Huisarts (wettelijk verplicht)

·         Verwijzer (indien anders dan de huisarts) (wettelijk verplicht)

·         Verzekeringsgegevens

·         Gezondheid- en behandelgegevens

De adresgegevens, het e-mailadres en het telefoonnummer worden gebruikt om te kunnen communiceren met de cliënt. Dit kan zijn voor afspraken, overleg en/of nota’s.

De verzekeringsgegevens worden gebruikt om zittingen/diensten direct bij de zorgverzekeraar te kunnen declareren.

Middels het BSN nummer vragen wij via de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) de volgende gegevens op: geslacht, geboorte datum, achternaam, voorletters en adresgegevens.

Door middel van de combinatie BSN + geslacht + geboorte datum vragen wij via een beveiligde verbinding uw verzekering gegevens op bij VECOZO, controle op verzekeringsrecht (COV).

Samengevat: uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

·         Voor zorgverlening

·         Voor doelmatig beheer en beleid

·         Voor ondersteuning van wetenschappelijk  onderzoek, onderwijs en voorlichting

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Dossier gegevens

Hierin staan alleen de gegevens welke noodzakelijk zijn de uitvoering van de behandelovereenkomst die wij met u, als cliënt, aangaan. Voor het adequaat behandelen van de cliënt worden de gegevens vastgelegd zoals beschreven staat in de richtlijn fysiotherapeutische dossiervoering 2016 en de geldende richtlijnen betreffende verslaglegging diëtetiek. Deze gegevens liggen op het vlak van stoornissen, activiteiten en participatie. Ook kunnen gezondheids- en voedingskundige problemen worden vastgelegd.

Wie ziet de gegevens in?

Alle werkzame fysiotherapeuten, onze diëtiste en administratief medewerkers en waarnemers binnen het longcentrum hebben de mogelijkheid om persoonsgegevens en dossiergegevens in te zien. Deze gegevens worden geraadpleegd indien noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden binnen het longcentrum Dit alles om het behandelproces zo efficiënt mogelijk te maken (zowel behandelingen als het maken van afspraken) of de facturatie juist te laten verlopen. Alle genoemde personen hebben getekend voor geheimhouding en hebben zich verplicht vertrouwelijk om te gaan met de gegevens.

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Dossier gegevens worden voor de duur van de behandelovereenkomst plus de minimaal 15 jaar-termijn bewaard (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Beveiliging

Alle gegevens zijn beveiligd volgens de huidige normen en wetgeving. Mochten er dingen veranderen in de wetgeving dan zullen wij hier direct actie op ondernemen om altijd te blijven voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-          Alle personen die namens het longcentrum van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-          We hanteren een gebruikersnaam, wachtwoordbeleid en tweestapsverificatie op al onze systemen;

-          We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-          We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-          Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en rectificatie/aanvulling van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U heeft het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen worden tegemoet gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard moeten blijven.  Tenslotte heeft u het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Voorts verzoeken wij u dit verzoek schriftelijk kenbaar te maken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wij werken samen met de volgende instanties voor het verwerken van onze/uw gegevens met betrekking tot het behandeldossier. Met alle instanties hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten volgens de huidige wetgeving van de AVG (geldend vanaf 25 mei 2018).

·         Vanad Comvio

·         QDNA

·         Intramed

Wij werken niet samen met ondernemingen buiten de EU.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden is uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van een zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners. Onze praktijk werkt samen met andere zorgverleners zoals huisartsen welke deel uitmaken van het behandelteam. Dit geldt met namen maar niet alleen voor chronische ziekten zoals diabetes, astma en COPD, hart en vaat ziekten en bij complexe ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. In dat kader worden medische gegevens met hen gedeeld ter bevordering van uw behandeling.

Klachten

Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan kunt u met uw klacht terecht bij het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Op de volgende website staat een meldingsformulier klachten: https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

bottom of page